Какво е „Поведенчески анализ“

Поведенческият анализ е научен подход, който съдържа в себе си принципите на бихейвиоризма. Той изучава индивида по поведението и езика. Поведенческият акт е отражение на психосоматични и културни особености и характеристики. Анализът на поведението на индивида може да се случи по три различни начина:
– чрез експериментално изследване на поведението;
– чрез анализ на поведението на индивида. Този процес изисква специфични познания, които биват прилагани в индивидуален, социален и културен контекст;
– чрез концептуален анализ на поведението, който е насочен към по-философски, исторически и методологически анализ на поведението.
Специалистът по поведенчески анализ изготвя индивидуален психопрофил, който включва индивидуални характеристики на индивида, особености на неговия характер и мислене, както и спецификата на поведението. Психопрофилът няма за цел да поставя диагноза, а да отрази индивидуалните различия и особеностите на личността и поведението с цел по-адекватно взимане на решения. Профилирането има своето място и в криминалистиката.

Свържете се с нас!